top of page

The Village is a wellness space dedicated to the growth & education of Haitian families in Haiti and abroad. ​

Vilaj la se yon sit entènèt dedye a byennèt  ak edikasyon  fanmi ayisyen an ayita ak aletranje.

Image by Callum Shaw
wwwww.png

Educate families 
of mental health issues and overall wellness practices.

Provide:

- Mental health resources

- Child development  resources

In English, Creole, and French .

Edike fanmi yo de pwoblèm sante mantal ak pratik jeneral sou byennèt.

 

Bay:

- Resous sante mantal

- Resous devlopmantal pou timoun nan lang angle, kreyòl, ak franse.


 

Image by Larry Crayton
wwwww.png
bottom of page